Tatratea

Úspešný príbeh Slovenského Tatratea

Keď nav­ští­viš Vy­soké Tatry a ich „zboj­nícke ta­transké ko­liby“, každá ti po­núkne ako ape­ri­tív svoju špe­cia­litu – ho­rúci čaj z ta­trans­kých by­lín za­liaty kon­cen­tro­va­ným lie­hom a osla­dený me­dom. Túto myš­lienku roz­vi­nul Ján Se­ma­ňák, ma­ji­teľ kež­mar­skej spo­loč­nosti KAR­LOFF.

Za­čiat­kom roku 2010 na trh uvie­dol v spot­re­bi­teľ­skom ba­lení Ta­transký Čaj 52 % Ori­gi­nál, ktorý pred­sta­vuje vlaj­kovú loď spo­loč­nosti a ako je­diný je v špe­ciál­nej fľaši v mat­nom di­zajne. Dnes je však TAT­RA­TEA v po­nuke už v 14-tich rôz­nych va­rian­toch s ob­sa­hom al­ko­holu od 17 po 72 %

CHCEM ČÍTAŤ VIAC

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prihlás sa aj ty na odber noviniek